دیونوسوس : خدای عرفان

quis, non nec libero id, ut